กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ภายใน กปภ. กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ทั่วไป


หน้าหลัก

newanim


การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ณ สิ้นไตรมาส 2/2562

 • บันทึก ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ณ สิ้นไตรมาส 2/2562 (ccf20032562_0001)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ประจำไตรมาส 2/2562 (fraud-form-2-62)

  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ณ สิ้นไตรมาส 2/2562

 • บันทึก ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ณ สิ้นไตรมาส 2/2562 (ccf20032562)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำไตรมาส 2/2562 (promotion-form-2-62)


 • ประชาสัมพันธ์/แอพ Fishing Master | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ โครงการ ITA - ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  ()

แอพ Fishing Master | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือหนังสือ

newanim


national_st
 • ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) (national_strategy_2561-2580)
  rkj
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ratchakitcha_1)
  madtakan_download
 • บันทึกซักซ้อมช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต และมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ให้เบาะแส หรือผู้ให้แอพ Fishing Master | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ (987483984658366)
  pk-case-study
 • หนังสือกรณีศึกษาแนวทางการลงโทษทางวินัย (case-study)
  pk-conflict-of-interest
 • หนังสือคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค (conflict-of-interest)
  panpum
 • หนังสือคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. (1794-2557)

add_1_u

ภาพแอพ Fishing Master | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม