ภาระและหน้าที่

หน้าที่ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประปาส่วนภูมภาค (ศปท.กปภ.)


1. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1.1 เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของ กปภ.

1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กปภ. ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผู้ว่าการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

1.3 เป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของผู้ปฏิบัติงาน กปภ.

1.4 ติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต และให้ความร่วมมือสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

1.5 ติดตามผลการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรายงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ เพื่อเสนอต่อผู้ว่าการและหรือหน่วยงานภายนอกตามเวลาที่กำหนด

1.6 ดำเนินการในเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย


2. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

2.2 เผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.

2.3 เสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นคุณธรรมตามค่านิยมองค์กร เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรม โดยมีแนวทางนำไปสู่ภาคการปฏิบัติที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

2.4 พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบ หรือมีมติ หรือมีความเห็น เพื่อนำเสนอผู้ว่าการเพื่อทราบ หรือ พิจารณาสั่งการ ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรมของ กปภ.

2.5 กำหนดแนวทางส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานที่มีจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.

2.6 ติดตามการดำเนินงานอื่นๆ รวมถึงการรายงาน การพิจารณาตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. เพื่อเสนอต่อผู้ว่าการและหรือแจ้งหน่วยงานภายนอกตามเวลาที่กำหนด

2.7 ดำเนินการในเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย

pwa-cor-office