ความเป็นมา

ความเป็นมาของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปภ. (ศปท.กปภ.)


เนื่องด้วย การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับ กปภ. ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยตกลงให้ความร่วมมือ สนับสนุน ร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดมาตรการ แนวทางดำเนินการ รวมทั้งกำกับติดตามผล เพื่อลดและขจัดปัญหาการทุจริตให้บรรลุตามเป้าหมาย ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.

เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามเจตจำนงของรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) กปภ. จึงได้มีคำสั่งที่ 1794/2557 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. และกำหนดให้มีศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปภ. (ศปท.กปภ.) โดยมีรองผู้ว่าการ (บริหาร)เป็นหัวหน้าศูนย์ และผู้อำนวยการกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรมเป็นเลขานุการศูนย์

logo-c01