แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายงานต่อกระทรวงมหาดไทย


แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของการประปาส่วนภูมิภาค

 • แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (5-year)

  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของการประปาส่วนภูมิภาค

 • ประจำปีงบประมาณ 2562 (plan_anticor_pwa_2562_l)
 • ประจำปีงบประมาณ 2561 (year_2561_l_2)
 • ประจำปีงบประมาณ 2560 (year_2560)
 • ประจำปีงบประมาณ 2559 (plan_ministry-_pwa_2559)

  แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ของการประปาส่วนภูมิภาค

ผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

 • ผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (report_ministry_pwa_2561_6m_pro)
 • ผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน (report_ministry_pwa_2561_12m)

ผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

 • ผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (report_ministry-_pwa_2560_6m_14pro)
 • ผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (report_ministry-_pwa_2560_12m_14pro)
 • )

ผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2559