ประเมิน ITA


โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • เอกสารร่างคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (article_20180912124533)
  • เอกสารคู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน ประกอบการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (article_20180912124242)

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

  • ประจำปีงบประมาณ 2561 (article_nacc-2561)
  • ประจำปีงบประมาณ 2560 (ita-2560)
  • ประจำปีงบประมาณ 2559 (ita-2559)
  • ประจำปีงบประมาณ 2558 (ita-2558)
  • ประจำปีงบประมาณ 2557 (ita_1-2557) (ita_2-2557)