ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.


  • ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2557 (ethics_pwa)
  • คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การประปาส่วนภูมิภาค (standardpwa57)
banner