พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส

b-1-04-2562-01

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส

 • พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ 5 ธันวาคม 2555 (01042562)
 • พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยแอพ Fishing Master | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือตรี แอพ Fishing Master | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือนายร้อยแอพ Fishing Master | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ วันที่ 10 มีนาคม 2529 (25032562)
 • พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (18032562)
 • พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540 (11032562)
 • พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2536 (04032562)
 • พระราชดํารัสที่พระราชทานในพิธีประดับยศนายตํารวจชั้นนายพล เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2519 (25022562)
 • พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557 (18022562)
 • พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมชนลูกเสือแห่งชาติค่ายลูกเสือวชิราวุธจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2512 (11022562-1)
 • พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานแก่ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตํารวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนามในงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2518 (28012562)
 • พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานแก่ครูแอพ Fishing Master | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือราษฎร์สอนศาสนา อิสลาม ๔ จังหวัดภาคใต้จังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2519 (21012562)
 • พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 (14012562)
 • พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ แถลงการณ์สภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวชพ.) เรื่อง ‘การใช้เสรีภาพเพื่อการปรองดองสมานฉันท์’ เนื่องในวันนักแอพ Fishing Master | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2520 (07012562)
 • พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริอําเภอเมือง จังหวัด สกลนคร วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 (02012562)
 • พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระมหากษัตริ-ยาธิราช ณ ท้องสนามหลวง วันที่ 5 เมษายน พ. ศ.2525 (24122561)
 • พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ 6 กรกฎาคม 2532 (17122561)
 • พระบรมโชวาท ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย (10122561)
 • พระราชดำรัส พระราชทานแก่บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 13 และคณะกรรมการประจำสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 21 กรกฎาคม 251903122561
 • พระราชดำรัส พระราชทานในโอกาสที่คณะผู้พิพากษาประจำกระทรวงเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 28 ธันวาคม 2526 (26112561)
 • พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะอาจารย์ ครู และนักเรียนแอพ Fishing Master | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือไกลกังวล ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล วันที่ 8 มิถุนายน 2522 (22112561)
 • พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสแอพ Fishing Master | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือปีใหม่ พุทธศักราช 2499 วันที่ 31 ธันวาคม 2498 (20112561)
 • พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2539 (19112561)
 • พระบรมราโชวาท ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2527 (191125612)
 • พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2531 (151125614)
 • พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 14 กรกฎาคม 2522 (151125613)
 • พระราชดำรัส ในพิธีพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัดน่าน วันที่ 10 มีนาคม 2512 (151125612)
 • พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก พุทธศักราช 2531 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต วันที่ 18 พฤศจิกายน 2530 (151125611)
 • พระราชดำรัส ในโอกาสที่พระครูวิบูลสารธรรม เจ้าอาวาสวัดคลอง 18 และคณะ เฝ้า ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 20 มิถุนายน 2518 (12112561)
 • พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าร้าชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2526 (121125612)
 • พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ 28 ตุลาคม 2521 (07112561)
 • พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 18 กรกฎาคม 2530 (051125612)
 • พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากแอพ Fishing Master | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือนายร้อยพระจุลจอมเกล้า แอพ Fishing Master | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือนายเรือ และแอพ Fishing Master | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือนายเรืออากาศ วันที่ 25 มีนาคม 2524 (05112561)
 • พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรนักเรียนนายร้อยแอพ Fishing Master | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ 18 เมษายน 2532 (02112561)
 • พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2532 (01112561)
 • พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2530 (301025612)
 • พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 23 มิถุนายน 2522 (30102561)
 • พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต (29102561)
 • พระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 13 กรกฎาคม 2533 (241025613)
 • พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2532 (241025612)
 • พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการอำนวยการสันนิบาตมูลนิธิแห่งแอพ Fishing Master | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 19 ธันวาคม 2518 (22102561)
 • พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2549 (16102561)
 • พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะอาจารย์ ครู และนักเรียนแอพ Fishing Master | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ ไกลกังวล ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล วันที่ 8 มิถุนายน 2522 (161025611)
 • พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาขากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 31 ตุลาคม 2528 (101025611)
 • พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2526 (101025612)
 • พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2528 (101025613)
 • พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2531 (101025614)
 • พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2533 (101025615)
 • พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 14 กรกฎาคม 2522 (101025616)
 • พระราชดำรัส ในพิธีพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัดน่าน วันที่ 10 มีนาคม 2512 (101025617)
 • พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก พุทธศักราช 2531 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต วันที่ 18 พฤศจิกายน 2530 (101025618)
 • พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญาบัตรแก่นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 12 กรกฎาคม 2499 (101025619)
 • พระบรมราโชวาท ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2527 (1010256110)
 • พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในงานพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ณ ท้องสนามหลวง วันที่ 9 มิถุนายน 2539 (08102561)
 • พระราชดำรัส ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ ท้องสนามหลวง วันที่ 5 เมษายน 2525 (1102561)
 • พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก พุทธศักราช 2531 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2530 (272544)
 • พระราชดำรัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 12 ธันวาคม 2513 (25092561)
 • พระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2530 (272917)
 • พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2521 (273268)
 • พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2532 (274148)
 • พระบรมราโชวาท ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2527 (275193)
 • พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2517 (275538)
 • พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา จากแอพ Fishing Master | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือนายทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2529 (275940)
 • พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2528 (276481)
 • พระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2533 (276910)