แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559

แผนปฏิบัติการฯ

 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 (action-plan-2559-download)

ผลการดำเนินงานฯ

 • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ไตรมาส 1/2559 (rp_anticor_1-59)
 • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ไตรมาส 2/2559 (rp_anticor_2-59)
 • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ไตรมาส 3/2559 (rp_anticor_3-59)
 • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ไตรมาส 4/2559 (rp_anticor_4-59)

  สรุปผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

 • แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 (rp_anticor_1-4_59)

  รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฯ

 • รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สิ้นปีงบประมาณ 2559 (analyze_acticor_59)