แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนปฏิบัติการฯ

  • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 (pananticor_pwa_1-2560_web_raya3-ues)
  • ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 (calender-2560)

    ผลการดำเนินงานฯ

  • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ไตรมาส 1/2560 (ponanticor_pwa_1-2560_web) และบันทึก ที่ มท 55622-2/80 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 (ccf22022560)
  • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ไตรมาส 2/2560 (ponanticor_pwa_2-2560_web) และบันทึก ที่ มท 55622-2/304 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 (9633438132015980)
  • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ไตรมาส 3/2560 (ponanticor_pwa_3-2560_web) และบันทึก ที่ มท 55622-2/496 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 (ccf22082560)
  • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ไตรมาส 4/2560 (ponanticor_pwa_4-2560_web) และบันทึก ที่ มท 55622-2/698 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (ccf23112560_0002)

สรุปผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

  • แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ponanticor_pwa_1-4-2560_web)

รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฯ

  • รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สิ้นปีงบประมาณ 2560 (analyze_acticor_60)