แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กปภ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)


  • แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของการประปาส่วนภูมิภาค (plan_acticor5-y-2560-2564-_web)
  • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (ศปท.กปภ.) ประจําปี 2558-2560 (action-plan-2558-2560-download)