แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ 2562


แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

  • แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ 2562 (plan_moral_pwa_2562_l)
  • ปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปภ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 (calendar_2562_l)

ผลการดำเนินงานฯ

  • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. ประจำไตรมาส 1/2562 (moral_1-2562)