กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรมเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานองค์การมหาชน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม นำโดยนางสาวเบญจวรรณ ศรีสลวย หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมด้วยนางสาวกุลนารี ประจิตร์ นักบริหารงานทั่วไป 5 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานองค์การมหาชน ณ สำนักงาน ป.ป.ช. อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีภายในงานผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังการบรรยายเรื่องการยกระดับธรรมาภิบาลในระดับสากล โดย ศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิริ ประธานคณะทำงานวิชาการและพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. และกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัการภาครัฐ ภายในงานผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังการบรรยายเรื่องการยกระดับธรรมาภิบาลในระดับสากล โดย ศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิริ ประธานคณะทำงานวิชาการและพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. และกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัการภาครัฐ

และรับฟังการบรรยายโดยนางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เรื่องการชี้แจงให้กับผู้แทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานองค์การมหาชน ให้ได้ทราบถึงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA Online) เพื่อใช้สนับสนุนการประเมินให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินและประชาชนทั่วไปที่จะใช้ในการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้

ผู้ที่สนใจรับฟังการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานองค์การมหาชน

ขอบคุณแอพ Fishing Master | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | เกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | วิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือจาก: สำนักงาน ป.ป.ช.