กปภ.เข้าร่วมการสัมมนา “การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารรัฐวิสาหกิจ”

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เป็นผู้แทนประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมการสัมมนา "การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารรัฐวิสาหกิจ" ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างหน่วยงสนที่เกี่ยวข้องบูรณาการแนวทางการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และถ่ายทอดเน้นย้ำให้ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ นำมาตรการป้องกันการทุจริต ตลอดจนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรน์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

กปภ.เข้าร่วมการสัมมนา “การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารรัฐวิสาหกิจ”